Hedera Group

Länken i vården

Vi erbjuder bemanning, kompetensförsörjning, rekrytering och tjänster inom vård och omsorg.

VårdbemanningPersonlig assistans

Insynspersoner

Aktieägare 2020-08-31

Aktieägare
 
Andel
Bertil Haglund med bolag
3 914 842
50,36
Transferator Ventures
740 740
9,53
Rune Löderup med bolag
404 231
5,20
Örjan Berglund
208 730
2,68
Porticus Öresund
252 565
3,25
Lars Jansåker
210 000
2,70
Maria Nordin
198 413
2,55
Peter Näslund
121 212
1,56
Torbjörn Gunnarsson
117 647
1,51
Christer Ryder
117 647
1,51
Övriga aktieägare
1 488 122
19,14
Totalt
7 774 149
100,00

Insynspersoner

Insynspersoner
Antal aktier
Peter Näslund – styrelse
121 212
Bertil Haglund – styrelse
3 914 842
Johan Sandström – VD
100 000
Per J Levin – CFO
25 000
Åsa Linde-Tornée – styrelse
0
Stig Engkrantz – styrelse
0
Lars Kylberg – Revisor
0

Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget.
Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.
Vänligen meddela Per Johansson Levin på e-mail om ni blir insider i Hedera Group AB (publ).