Hedera Group

Länken i vården

Vi erbjuder personlig assistans, bemanning och rekrytering inom vård och omsorg.

VårdbemanningPersonlig assistans

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning i Hedera Group bygger på bolagsordningen, regelverket för NASDAQ First North i Stockholm, och andra tillämpliga regler, normer, instruktioner och policies.

Handeln med aktien sker elektroniskt på samma sätt som övriga börsnoterade aktier. Aqurat Fondkomission AB (tel: 08-684 05 806) är Certified Adviser för bolaget.

Insynshandel av aktier rapporteras på hemsidan

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Bolagsstyrningsrapport – Hedera Group

Bolagsordning – Hedera Group

Bolagsbeskrivning Hedera Group Nasdaq FINAL

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2021/2024

Fullständiga villkor för teckningsoption TO4

Formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Valberedning

Fredrik Vojbacke, född 1973

Ledamot i valberedningen

Ekonom från Stockholms Universitet samt University of Macau (China)
Fredrik Vojbacke har en bakgrund inom corporate finance och som egen företagare /investerare med över 15 års erfarenhet av finansiell rådgivning till företag. Grundare av och VD i investeringsföretaget Transferator AB (publ) noterat på Spotlight Stockmarket. VD/Koncernchef ABG-koncernen Ordf. Biosensor Applications International AB. Samt ledamot i styrelsen i ett flertal företag inom Transferator-koncernen.

Lars Bjarnemark, född 1957

Ordförande i Valberedningen

Mobil: +46 70 878 4470

E-post: lars.bjarnemark@telia.com

Civilekonom Stockholms Universitet. Egen konsultverksamhet. Tidigare VD och koncernchef för Stockholms Regiondjursjukhus/Anicura mellan 2010-2012. VD och koncernchef flr Akademikliniken mellan 2006-2010. Vd för Sandberg Trygg och Grey Momentum. Arbetet i SEB med bank och finans i många år.
Bertil Haglund – Född 1957

Ledamot i valberedningen

Civilekonom. Entreprenör och företagsbyggare.
Ägare till Lectica AB, som är ett familjeägt investeringsbolag. VD för NGS Group år 2004 – 2010. Därefter styrelseledamot fram till 2015 och en av huvudägarna i NGS Group fram till 2010. Arbetat inom SEB med bank/finans. Grundare till Tellus Leasing AB, finansbolag som såldes till Peab sfären. Grundare av TjänsteGruppen i Malmö AB, ett personaluthyrningsföretag som såldes till WM-data 1998. Grundare till ett telemarketing-, agentur- och momskonsultföretag under nittiotalet. Ekonomi- och finansdirektör i Busslink 1999.