Hedera Group

Länken i vården

Vi erbjuder personlig assistans, bemanning och rekrytering inom vård och omsorg.

VårdbemanningPersonlig assistans

Bolagsordning

 

Hedera Group AB (publ), org.nr 556802-2155

§ 1 Firma

Bolagets firma är Hedera Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva uthyrning av personal, rekrytering och entreprenadverksamhet inom bemanning, assistansverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 20 800 043 kronor och högst 83 200 175 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 13 000 000 stycken och högst 52 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter med noll (0) till fem (5) styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) eller två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 8 Deltagande vid bolagsstämma

För att delta på bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i en utskrift eller annan framställning av aktieboken som avser förhållandena sex (6) bankdagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte (5) vardagen före stämman. Ett (1) eller (2) biträden åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden på motsvarande sätt.

Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden vid stämman valts.

§ 10 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut
  a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) Om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
 8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101—1231.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.