Hedera Group

Länken i vården

Vi erbjuder personlig assistans, bemanning och rekrytering inom vård och omsorg.

VårdbemanningPersonlig assistans

Bolagsstyrning

Hedera Group AB (publ) lyder under svensk lagstiftning och Hederas bolagsstyrning bygger därtill på bolagsordningen, regelverket för Nasdaq First North i Stockholm och andra tillämpliga regler, normer, instruktioner och policies.

Handeln med aktien sker elektroniskt på samma sätt som övriga börsnoterade aktier. Aqurat Fondkomission AB (tel: 08-684 05 806) är Certified Adviser för bolaget.

Insynshandel av aktier rapporteras på hemsidan

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.